•         Adenoamigdalectomia;
 •         Adenoidectomia;
 •         Amigdalectomia;
 •         Antrostomia Maxilar;
 •         Biópsias;
 •         Coloboma;
 •         Cordectomia;
 •         Estapedotomia;
 •         Exereses de tumores em ORL;
 •         Frenectomia;
 •         Implante Coclear/Prótese de Baha;
 •         Mastoidectomia;
 •         Microcirurgia de Laringe;
 •         Otoplastia;
 •         Palatoplastia;
 •         Polipectomia;
 •         Redução de fratura nasal;
 •         Retirada de corpo estranho;
 •         Rinoplastia estética ou reparadora;
 •         Septoplastia;
 •         Sinusectomia Maxilar, Frontal, Esfenoidal e Etmoidectomia com ou sem endoscópio;
 •         Timpanomastoidectomia;
 •         Timpanoplastia;
 •         Timpanotomia (para colocação de tubo de ventilação);
 •         Turbinectomia;
 •         Uvulopalatofaringoplastia